Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2018
1.Inleiding

Voor u ligt het
beleidsplan van de “Stichting SOS voor huisdieren Friesland”.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de
activiteiten en geeft  inzicht in de
resultaten en financiering van  de
stichting.
Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk ten behoeve van het
behouden van de status van “Algemeen nut beogende instelling”.
Het plan geeft inzicht in:
-De doelstelling van de stichting.
-De werkzaamheden van de stichting.
-De
resultaten en de financiering van de stichting.
-De rechtsvorm en enige administratieve gegevens.
-De samenstelling van het bestuur.
2.De doelstelling
van de stichting
Conform  de
statuten,  zoals die zijn opgemaakt bij
de akte van oprichting  op 4 oktober
1984, heeft de stichting zoals vastgelegd in artikel 2.1 tot doel  “Het behartigen en bevorderen van het welzijn
van het dier, inzonderheid het huisdier, in het algemeen en in relatie tot de
mens” .
3.De
werkzaamheden van de stichting                                                                                                                                                

De hoofdactivieit  van
de stichting is het herplaatsen van huisdieren.
Het doel van deze herplaatsing is mensen in de gelegenheid
te stellen afstand te de doen van hun huisdier, in de wetenschap dat de
stichting zich zal inspannen om goede en passende huisvesting voor het dier te
zoeken en mensen in de gelegenheid te stellen een bij hen passend huisdier in
bruikleen te nemen.
Voor de herplaatsing van huisdieren zijn meerdere  vrijwilligers in de stichting werkzaam.
Het telefoonteam neemt
de aanvragen voor afstand of voor herplaatsing in ontvangst, waarna deze
aanvragen worden doorgegeven aan de coördinator.
De coördinator verdeelt de aanvragen onder de herplaatsingdienst. De vrijwilligers
van de herplaatsingdienst bezoeken de afstandsgevers en  adoptanten. Bij deze bezoeken wordt
beoordeeld of het dier geschikt is voor herplaatsing . Ook worden de
beweegredenen voor afstand beoordeeld .
Voor de herplaatsing wordt de kandidaat-bruiklener bezocht
om zijn geschiktheid als nieuwe eigenaar vast te stellen.
Na de herplaatsing worden bij de bruiklener nog enige
zogenaamde nazorgbezoeken gedaan om te controleren of het dier een goed tehuis
heeft gekregen.
Bij eventuele misstanden wordt het dier door de stichting
teruggehaald.
Wanneer er na de afstand niet direct een herplaatsing kan
worden gedaan en het dier door  
omstandigheden niet bij de afstandgever kan blijven, zorgt  de stichting
door middel van gastgezinnen  voor
tijdelijke huisvesting.
Naast de herplaatsing worden de volgende activiteiten
uitgeoefend:
-Het voorkomen van herplaatsing door advies en
begeleiding.
-Het geven van voorlichting bij de aanschaf van
een hond of kat.
-Het bestrijden van onverantwoord fokken van
huisdieren.
-Het signaleren van illegale handelspraktijken in
huisdieren.
-Het behandelen van klachten betreffende
dierenmishandeling en  verwaarlozing.
4.De resultaten en financiering van de
stichting
De inkomsten van de stichting bestaan naast de bijdragen van
afstandgevers en adoptanten uit donaties,
schenkingen en uit de inkomsten van belegd vermogen.
De uitgaven betreffen voornamelijk de kosten van de
dierenarts, telefoonkosten, reiskosten herplaatsingdienst  en kosten van tijdelijke opvang.
Doordat uitsluitend met
vrijwilligers wordt gewerkt worden de overheadkosten laag gehouden .
In het verleden ontvangen legaten zijn aangewend voor de
vorming van een “Reservering noodfonds”.
Het noodfonds dient voor de dekking van kosten van te
herplaatsen dieren waarvoor geen vergoeding kon worden ontvangen en voor
tegenvallers als gevolg van veterinaire tegenvallers bij de dieren die in
tijdelijke opvang bij de stichting verkeren.
Het financiële jaarverslag wordt op de website van de
stichting gepubliceerd.
5.De rechtsvorm en enige administratieve
gegevens
Stichting SOS voor Huisdieren Friesland is een stichting
opgericht op 4 oktober 1984.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Leeuwarden onder nummer 41002303.
Het fiscaal nummer van de stichting  is 8107 55 075.

Wilt u ons graag helpen?